آیشمن ابدا به مردم اعتنایی نکرد که هیچ، حتی نیم‌نگاهی هم به آن‌ها نینداخت!

آیشمن ابدا به مردم اعتنایی نکرد که هیچ، حتی نیم‌نگاهی هم به آن‌ها نینداخت!

[ad_1]

لحظه‌ای پس از ساعت ۹ بود که درِ قفس آیشمن گشوده شد و عده‌ای از مامورین پلیس وی را به درون قفس راندند. آیشمن لباس تیره به تن داشت، موجودی فوق‌العاده نحیف و لاغر به نظر می‌رسید، عینک معروفش را به چشم گذاشته بود. بی‌اندازه خونسرد و متین و بی‌اعتنا بود. در حرکاتش و طرز نشست و برخاستش انضباط معروف آلمان‌ها مفهوم و محسوس بود. آیشمن ابدا به مردم اعتنایی نکرد که هیچ، حتی نیم‌نگاهی هم به آن‌ها نینداخت… درست مثل مجسمه‌ای رو به سوی اعضای دادگاه و پشت به جمعیت نشسته بود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>