اوقاعت شرعی تهران در سال ۹۹ / ساعت اذان صبح به افق تهران

اوقاعت شرعی تهران در سال ۹۹ / ساعت اذان صبح به افق تهران

[ad_1]

ساعت اذان صبح به افق تهران در سال ۹۹ یا به عبارتی اوقات شرعی تهران دقیقا چه زمانی است؟ زمانی که شاید بسیاری زمان دقیق آن را ندانند. در مطلب زیر سعی شده با ارائه جدولی زمان دقیق اذان صبح ارائه شود

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>