خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ / خاتمى [وزير فرهنگ] درباره قصد استعفايش صحبت کرد، از فشارى كه از سوى خشكه مقدس‌ها وارد مى‌شود به عنوان دليل ذكر كرد

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: عصر آقايان [احمد] جنتي، سيد محمود هاشمي[شاهرودی] و [محمدرضا] عليزاده، از شوراي نگهبان آمدند. براي سفر به روماني كسب نظر كردند و براي كارهاي ساختماني و انتخابات و امور رفاهي كاركنان شوراي نگهبان و تأسيس واحد تحقيقات كه پيشنهاد آقاي هاشمي است، استمداد نمودند. شب در دفترم ماندم. خيلي ديروقت خوابيدم.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>