چرا اردوغان از نان رایگان می ترسد؟

چرا اردوغان از نان رایگان می ترسد؟

[ad_1]

حزب اصلی مخالف ترکیه با ایجاد یک جنبش مردمی پویا در مواجهه با اقتدارگرایی موجود، همه گیری را با موفقیت به یک فرصت تبدیل کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>