یادداشت‌های علم، یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ / حقوق سالیانه بیست‌ میلیون تومان والاحضرت اشرف را با نخست‌وزیر در میان گذاشتم!

[ad_1]


عرض کردم: «موضوع حقوق سالیانه والاحضرت اشرف را (بیست‌ میلیون تومان) با نخست‌وزیر در میان گذاشتم و گفت چنین تفاهمی داریم.» فرمودند که: «مخارج سفر ایشان هم جزء آن باشد.» عرض کردم: «والاحضرت که می‌فرمایند خیر، این فقط مخارج دفتری ایشان است.» باز شاهنشاه عصبانی شدند و فرمودند: «کسی که چنین ادعاها و میل‌ها دارد که اموال خودش را وقف نمی‌کند. تازه چه وقفی؟» خیلی عصبانی، خیلی عصبانی. دیگر من مصلحت ندیدم ادامه بدهم.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>