یادداشت‌های محمدعلی فروغی، جمعه ۱۵ خرداد ۱۲۹۸ / در «نیکومد» احساس کردیم، رومی‌ها در پلتیک خیلی شبیه به انگلیس‌های حالیه بوده‌اند

[ad_1]

تئاتر فرانسه رفتیم. روز تولد کرنیل بود. نصف آخر «پسیشه» و تمامِ «نیکومد» را بازی کردند و یک زن و یک مرد هر کدام یک قطعه از اشعار کرنیل خواندند و مردی که می‌خواند خود را خیلی شبیه به کرنیل ساخته بود. در هر حال خیلی خوب بود. در«نیکومد» احساس کردیم که رومی‌ها در پلتیک خیلی شبیه به انگلیس‌های حالیه بوده‌اند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>