یادداشت‌های محمدعلی فروغی، پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۲۹۸ / من عزم دارم که منحرف نشوم؛ از من قبیح است

[ad_1]


مسیو پرنی خیلی اصرار به تالیف زید و هند دارد. به من هم همیشه اصرار می‌کند و منتظر یک اشاره است، اما من عزم دارم که منحرف نشوم؛ از من قبیح است. رفقا خیال کرده بودند که بدون اطلاع من برای من لقمه بگیرند. انتظام‌الملک مانع شده بود و خیلی از او ممنون شدم.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>