یادداشت‌های محمد علی فروغی چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۲۹۸: بیرون شهر رفتیم، بی عاری و شیطنت کردیم؛ خوش گذشت

[ad_1]

محمدعلی فروغی در خاطرات خود آورده است: عصر به بازدید کالدول رفتیم. گفت لانسینگ را دیده ام و او همچنان نسبت به ایران خیلی مساعد است و برای هر قسم کمک حاضر. و می گفت از خیالات انگلیس ها نسبت به ایران بدم آمد و مثل این بوده که با انگلیس ها در باب ایران گفتگو کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>