رمان صوتی

وی با اشاره به كتاب های ساماندهی منابع كتاب رمان صوتی مربوط به كودكان در 6 ماه نخست امسال ، گفت: در نیمه اول 99 بیش از 100 عنوان كتاب فهرست ، 2 هزار و 105 كاتالوگ پس از انتشار (FAPA) و 3 كتاب 000 و 800 عنوان کاتالوگ قبل از انتشار (FIPA) تکمیل شده …

ادامه مطلبرمان صوتی